SVELLINGSFLAKET landskapsvernområde

http://fjordfolk-moysalen.no/wp-content/uploads/2014/08/Svellingan-300×225.jpgSvellingan

Landskapsvernområdet ble opprettet 6. desember 2002. Formålet med vernet er å bevare et egenarta natur- og kulturlandskapsområde. De zoologiske, botaniske, geologiske og kulturhistoriske element skal vernes. De er med på å gi områdets dets særpreg. Hovedinnfallsportene til Svellingan er Vestbygda og Pundslett.

Lenker

Miljøstatus Nordland http://fylker.miljostatus.no/Nordland/Tema-A-A/Naturomrader/Naturvernomrader/Naturvernomrader-i-Nordland/Verneomrader/Svellingsflaket-landskapsvernomrade/

Lovdata http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2002-12-06-1438

Flere attraksjoner
Fjordene
Trollfjorden og Raftsundet
Møysalen
Vesterålsalpene
Geologi og gamle bergarter
Skjærgård og strender
Møysalen nasjonalpark og landskapsvernområde

.