Skilting og tilrettelegging langs hovedveiene

juni 6, 2015 Publisert av Eldrid Sæther - Ingen kommentarer

Det er mye som mangler langs hovedvegene og ikke minst i kryssene til bygdene våre. Om vi skal bli synlige for omverdenen trengs en endring på dette.

Vi ønsker tilrettelegging i hovedkryssene og på fergeleiene med holdeplass, busskur, informasjon, belysning og toaletter Vi ønsker toaletter og renovasjon ved avkjørslene/ rasteplassene langs E 10 Vi ønsker flere grep knytta til Nasjonal turistveg

Landskapene våre er Norgesreklame og da er kryssene til bygdene våre også innfallsporter til nasjonale attraksjoner. Det er på høg tid at disse kvalitetene også reflekteres langs landevegen, enten det er langs E-10 eller på fylkesvegstrekningene, for alle vegfarende enten man reiser med buss, bil eller sykkel.

Prosjektgruppa har sendt brev til Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune med en grundig gjennomgang av de viktigste mangler og problemstillinger knytta til E 10 og fylkesvegstrekningene Møysalen rundt. Det gjelder vegvisning, informasjon, skilting, trafikksikkerhet (bussholdeplasser), rasteplasser, fotosteder samt toaletter og renovasjon.
Brevet skal følges opp i et møte seinere på sommeren.

Vegene rundt Møysalen går gjennom mange spektakulære fjorder og partier og strekninga Hadselfjorden – Raftsundet er Hurtigrutas mest populære strekning og viktig Norgesreklame i generasjoner. Bilder fra Ingelsfjorden brukes som toppbilde av Arctic Race of Norway, fra Raftsundet som reklame for SAS, fra Vestbygda på kalendre, osv.

Når det gjelder Nasjonal turistveg «Lofoten» foreslår vi følgende:
1. «Lofotvegen» ville være et bedre navn på vegstrekninga enn «Lofoten».
2. Turistvegstrekninga bør justeres. La turistvegen gå mellom
Gullesfjordbotn i hjertet på Norges største øy, Hinnøya, og Å på Moskenesøya. Dette er et bedre navn, og man vil unngå noe av formidlingsproblemene med skiltinga.
3. På de få avkjørsler som er tilgjengelige, bør man slippe å vasse i
toalettpapir og avføring. Det er ikke nok med kun et offentlig toalett mellom Evenes og Fiskebøl, og det bør snarest anlegges panoramaplasser og rasteplasser med toaletter for de mange naturinteresserte vegfarende.
4. Tilrettelegging av utsikts- og fotoplassene til internasjonalt kjente
landskap og panoramaer mot Trollfjorden, Hadselfjorden og Møysalen nasjonalpark. Med god design, og både med anlegg og drift.
5. Fv 868 bør gis status som del av nasjonal turistveg og skiltes fra E
10 om og til båt- og fergesamband samt til attraksjonene Trollfjorden, «Fallressen», Svellingflaket, m. fl.
6. Lofast ble åpna i 2007, men er fortsatt ikke ferdigstilt som
veganlegg. Her er mange gjenværende massedeponiene som må ryddes bort.
Det er på tide at Lofast/E10/ Nasjonal turistveg ferdigstilles!

Brevet er bygd på innspill fra lokalbefolkninga og reiselivsbedrifter og befaringer. Kopi er sendt kommunene og verneområdestyret. Vi ser fram til konstruktivt samarbeid om hvordan dette skal følges opp med gode løsninger og uten at det går lang tid.

Se begrunnelsen og øvrige forslag i brev av 12. mai 2015 her

Se bilder på vår Facebookside