Vegvisning til løyper fra offentlig veg

Her nord starter de fleste turløyper og atkomster til viktige turområder utenom tettbygd strøk fra fylkes- og riksvegnettet, ja også fra mellomriksveger. Da blir vegvisning fra offentlig veg viktig, og det er vegholders ansvar.

Vegvesenet kan behandle søknader om virksomhetsvisning, offentlige skilt langs offentlig veg, og setter opp vegvisningsskilt til løypesystemer og friluftsområder, forutsatt at det er orden på avkjøring, kapasitet for parkering og skilting/ informasjonstavler på startstedet

Her gjelder
Skiltforskriftens § 29 jf Vegtrafikkloven § 5 (service- og virksomhetsvisning for eksempel oppsett av skilt som viser til parkering/tursti).
Les
Vegdirektoratets håndbøker

– V323 (reklame som vil gjelde for oppsett av informasjonsskilt)
– N 300 del 1 og del 5 (oppsett av f. eks. service- og virksomhetsvisning, offentlige skilt langs offentlig veg).

Søknadspliktig er
– Oppsett av informasjonstavler dersom de er rettet mot eller synlig for de vegfarende, og ellers dersom de settes opp på veggrunn.
– Oppsett av skilt som viser til P-plasser og løyper
Dersom oppsettet er tilknyttet riks- og fylkesveg sendes søknad til Statens vegvesen

Dersom noen del av tiltaket faller inn under bestemmelsene i Vegloven som angår byggegrense og anlegg eller bruk av avkjørsel, vil tiltakene være betinget av tillatelse – for eksempel byggverk eller anna innretning). Dette må igjen ses i sammenheng med evt. planvedtak etter Plan og bygningsloven (arealplan, reguleringsplan, evt. dispensasjoner/ høring, mm).

Tillatelser fra Statens vegvesen hjemles i Veglovens bestemmelser:
§ 29 (generell byggegrense)
§ 30 (hovedregelen et tiltak er betinget av en tillatelse dersom det plasseres innenfor de generelle byggegrenser)
§ 40 (når er et tiltak betinget av en avkjørselstillatelse).
Bestemmelsene må ses på bakgrunn av de begrensninger evt avvikende bestemmelser gir for området i plansammenheng.
§ 33 Oppsett av skilt/annet kan det vises til Veglovens (Reklameskilt eller liknende innretning som er betinget av tillatelse – eks infoskilt rettet mot vegtrafikken)
§ 57 (Tiltak på offentlig veg eller på veggrunn som er betinget av tillatelse eks infoskilt på veggrunn eller andre tiltak på

Kontakt i Statens vegvesen region Nord
Anne-Cathrine S Skaar
Seksjon: Plan og forvaltning
Post: Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
Besøk: Fjordgt. 5, HARSTAD
Telefon: +47 77617056 Mobil: +47 97479706
E-post: anne-cathrine.skaar@vegvesen.no
www.vegvesen.no
E-post: firmapost-nord@vegvesen.no

Avtaler med grunneier
Samarbeid med grunneiere er viktig.

Dersom det skal gjøres fysiske inngrep som skal finansieres med tilskudd, forutsettes det skriftlige avtaler. For enklere skjøtsel av gamle stier som har vært mye brukt er det ikke nødvendig med slike avtaler.
Avtale om tilrettelegging av spesielle steder
Avtale om tilrettelegging og merking av turstier
Avtale om tilrettelegging av Naturlekeplass

Nasjonal satsing og retningslinjer

Turskiltprosjektet
Turskiltprosjektet er et nasjonalt prosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene i fellesskap gir økonomisk støtte til merking, skilting og informasjonstiltak knytta til turruter. Tiltakene skal være i overenstemmelse med retningslinjer for prosjektet (kriterier og manual) og Merkehåndboka.
Les mer her

Tilskuddsordninger
Det fins mange måter å finansiere tiltak på, se oversikt her

.