Tilskuddsordninger

Det er mange tilskuddsordninger man kan søke på innenfor feltet natur, kultur og friluftsliv.
Vi har lagt ut en oversikt som vi håper kan være nyttig.

Friluftsliv

Skilting og merking av turløyper

Spillemidler til idrett og fysisk aktivitet

Regional utvikling

Tilskudd til skjøtsel av kulturlandskapet

Kulturminnefondet

Sametinget. Stipend og tilskudd

Den naturlige skolesekken

Gavefond

Private fond

.