Tilskudd til friluftsliv

Nordland fylkeskommune lyser ut midler til friluftsliv.
For alle ordningene gjelder at søknad må adresseres fylkeskommunen og fremmes via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter på internett innen 15. januar.

Se statlig sikrede friluftsområder i Nordland på miljøstatus
Mer informasjon om tilskuddsordningene finnes på miljodirektoratet sine sider.
Miljødirektoratet

Friluftslivsaktiviteter
Tiltak som stimulerer direkte til friluftslivsaktivitet er prioritert, som f.eks. fremmer innlandsfiske som fritidsaktivitet, eller tiltak som bidrar til å synliggjøre og formidle kulturminner som opplevelsesverdi i friluftslivet. Tiltak knyttet opp mot Friluftslivets år 2015 prioriteres.
Søknaden skal fremmes gjennom Miljødirektoratet sitt søknadssystem på internett.
Veiledning for utfylling av søknadskjema finner du på nettsida til Miljødirektoratet.

Tiltak i statlig sikra friluftslivsområder
Gjelder tilskudd til praktiske tiltak i statlig sikra friluftslivsområder i henhold til godkjent forvaltningsplan. Kun kommuner eller interkommunale friluftsråd kan søke.
Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning) har godkjent «Avtale om tilrettelegging og merking av turstier» til bruk i forbindelse med søknad om statlige friluftslivsmidler. Slik avtale skal også foreligge i Turskiltprosjektet.

Områder og turveier i og ved byer og tettsteder vil bli prioritert, og tiltak som fremmer universell utforming, fritidsfiske og synliggjør kulturminner vil bli prioritert. Tiltakene skal også være i tråd med prinsippene om naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv. Bare søknader for områder med godkjent forvaltningsplan vil bli vurdert.
Søknad fremmes gjennom Miljødirektoratet sitt søknadssystem på internett.
Veiledning for utfylling av søknadskjema finner du på nettsida til Miljødirektoratet.

Tilskudd til sikring av friluftsområder
For å sikre områder til friluftsliv skaffer det offentlige til veie arealer ved erverv av eiendomsrett eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Det viktigste formålet med statlige midler til sikring av friluftslivsområder, er å bedre tilgjengeligheten til friluftsområdet for allmennheten, særlig i nærheten av bostedsområder. Kun kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke.
Søknaden skal fremmes gjennom Miljødirektoratet sitt søknadssystem på internett.
Veiledning for utfylling av søknadskjema finner du på nettsida til Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet, søknad

.