Spillemidler

Spillemidler til idrett og fysisk aktivitet
Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Staten har som mål å bidra til utbygging og rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet. Ved tilskudd av spillemidlene prioriteres derfor anlegg og områder med mange brukere, og som gir allmennheten mulighet til å drive både egenorganisert og organisert aktivitet. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill.

Hvem kan søke
Søkere kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Det er særlig viktig å merke seg:
• Planene for anlegg må på forhånd være godkjent av kommunen, med unntak av planer for enkelte typer mer kostnadskrevende anlegg. Disse må sendes inn til departementet for forhåndsgodkjenning.
• Kommunene fastsetter selv frist for søknad om spillemidler til anlegg i egen kommune.
• Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen er 15. januar hvert år.
• Det er departementet som fastsetter rammen for de beløp fylkeskommunene får til fordeling det enkelte år. Departementet skal meddele fylkeskommunene om beløpets størrelse innen 1. mai.
• Det er fylkeskommunen som fordeler de tildelte beløp og underretter søkere om resultatet innen 1. juli.
Hvis det skal søkes om spillemidler må anlegget, i tillegg til forhåndsgodkjenninga, inngå i en kommunal plan.
Mer detaljerte bestemmelser er gitt i publikasjonen Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Spillemidler.
Løypetiltak i fjellet. Overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet For overnattingshytter kan det søkes om støtte til 1/3 av kostnaden og maksimalt tilskudd er kr 1,7 millioner.
Har du en idé som du vil diskutere? Kontakt Lofoten friluftsråd eller Vesterålen friluftsråd

Ny søknadsfrist
Søknadsfrist 1. november 2015.
Søknader for ordinære anlegg skal til kommunen anlegget ligger i. Kommunene har egne frister.

Informasjon og bestemmelser
Vedlagt er informasjon i svært kortfattet form.
Kulturdepartementets bestemmelser se www.idrettsanlegg.no (sist oppdatert juni 2015).
Skjema for søknad ligger på www.idrettsanlegg.no og skal sendes elektronisk.

.