Regional utvikling

Tilskudd til stedsutvikling
Formålet med ordninga er å bidra til miljøvennlige og attraktive byer og tettsteder som bosted og lokaliseringssted. Det legges vekt på at prosjektene tilrettelegger det offentlige rom for alle brukergrupper og med kvalitet i utforminga.
Nordland fylkeskommune har i budsjett for 2014 satt av kr 6 476 000 av de regionale utviklingsmidlene til stedsutviklingstiltak.

Ordninga er administrert av kultur- og miljøavdelingen ved plan og miljø, og samordnes med den øvrige veiledning av kommuneplanlegging og regional arealforvaltning.

Nordland fylkeskommune har fra 2012 tatt i bruk det nyutviklede søknads-, saksbehandlings- og rapporteringssystemet Regional forvaltning (RF 13.50). Med dette systemet vil søkere ha oversikt over samtlige søknader og tilskudd.

Søkere oppretter konto på: https://regionalforvaltning.no

Det er utarbeidet en brukerveiledning for søkere

Les mer om ordninga her

Statskogordninga
Formålet med ordninga er å styrke arbeidet med prosjektretta næringsutvikling i kommuner der Statskog SF er stor grunneier.
Tiltak som gjelder tilrettelegging for økt satsing på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet knytta til Statskogs arealer og i verneområder.
Ordninga gjelder i de kommunene der Statskog er stor grunneier.

Både kommuner, grende-/bygdelag, organisasjoner, enkeltpersoner og småbedrifter i utkantområder kan søke om tilskudd til prosjekter som faller innenfor rammen av retningslinjene for ordningen.

Les mer om ordninga her