Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et statlig organ under
Miljøverndepartementet, opprettet av Stortinget 21.6.2002 som en tilskuddsordning for bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Administrasjonen er lokalisert i Røros.

Formål

å gi tilskudd til verneverdige kulturminner og kulturmiljøer og skal
• stimulere til økt verneinnsats fra eiere og næringsliv
• bidra til å sikre at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og aktiviseres som grunnlag for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping
• støtte prosjekter hvor det er samspill mellom offentlige og private aktører

Fondsmidlene
Kulturminnefondets grunnkapital er plassert i Norges Bank med en 10-årig statsobligasjonsrente. Den årlige avkastningen brukes etter styrets beslutning til å støtte kulturminnetiltak og til forvaltningen av fondet.

Tilskuddsordningen
Hvilke prosjekter kan omsøkes
Det kan søkes om tilskudd til istandsetting av bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer
når disse omfattes av kategoriene:
• arkeologiske kulturminner
• bygg og anlegg
• hager, parker og landskap
• veier og stier
• teknisk-industrielle kulturminner
• fartøyer

Tematiske satsingsområder og spesielle føringer
Kulturminnefondet skal arbeide for å initiere og stimulere gode prosjekter innenfor tematiske og faglige satsingsområder. Styret vedtar satsingsområdene. Satsingsområder eller spesielle føringer kunngjøres blant annet på Kulturminnefondets hjemmesider.

Hvem kan søke
Kulturminnefondets primære målgrupper er private eiere, ideelle organisasjoner, stiftelser og foreninger som eier eller forvalter bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer.
Kommuner kan også søke når kulturminnet har betydelig allmenninteresse.

Søknad
Fristen for søknad 1. november, og vedtak blir gjort i styremøte i april påfølgende år.

NB elektronisk søknad. Du registrerer deg med din e-postadresse i portalen
Les mer om

Kulturminnefondet

Samisk kulturminnevern
Hvem kan søke
Brukere av samisk kulturminner og – miljø.
Hva kan man få tilskudd til:
Prosjekter som bidrar til å oppfylle målene for samisk kulturminnevern som presisert i Sametingets budsjett for 2015. Dette innbærer prosjekter som dokumenterer, formidler og forvalter kunnskapen om fortida og for framtida, som samiske kulturminner og kulturmiljøer representerer. Som del av kulturmiljøet og forvaltningsgrunnlaget inngår både materielle og immaterielle kulturminner.
Tilskuddstørrelsen beregnes på grunnlag av begrunnet søknad med budsjett og prosjektbeskrivelse, inntil kr 400 000,-
Hvordan søke
Søknad om tilskudd bør være utfylt på Sametingets søknadsskjema og skal være datert og undertegnet. Det skal utarbeides budsjett som viser kostnadsoverslag, finansieringsplan og prosjektbeskrivelse.
Prosjektbeskrivelsen må omtale målsetting, begrunnelse, faglig innhold, framdriftsplan, eventuell formidling, lokal forankring og gjennomførbarhet.
For bygningsvernprosjekter må det opplyses om eierforhold.
Søknadsskjema (98,76 kB)
Søkerveiledning (27,78 kB)
Regelverk (24,96 kB)
Brukerveiledning (21,88 kB)