Gavefond

Gjensidigestiftelsen
Gjensidigestiftelsen arbeider for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt Norge gjennom å støtte frivillige lag og foreninger. I tillegg til midler til Turskiltprosjektet sammen med fylkeskommunene, deler Stiftelsen ut midler til mange tiltak

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer trygghet og helse
som gjelder barn og unge og deres oppvekstvilkår, men alle frivillige lag, organisasjoner eller ildsjeler som har prosjekter som omhandler trygghet og helse, uansett alder eller målgruppe.

Søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret.
Derfor er det en fordel at frivillige organisasjoner er godt etablert, registrert, og ikke en tilfeldig gruppe personer med kun en god ide.

Søknadsfrist
15. september 2015

Les mer på Gjensidigestiftelsen
Søknadskriterier kan du lese mer om under Kan du søke.

Sparebankstiftelsen DNB
er den største av Norges 24 sparebankstiftelser og som bruker mest midler på allmennyttige formål. Målet er å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste individer. Støtter prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge. To søknadsfrister i året.
Visjon
Utløse gode krefter. Ønsket er at kapitalen skal være en inspirasjonskilde for enkeltmennesker og ulike typer organisasjoner, slik at de kan få realisert sine ideer og tiltak til glede for allmennheten.

Gaveformål
• Kunst og kultur
• Kulturminner og historie
• Friluftsliv og naturkunnskap
• Nærmiljø, idrett og lek
Søknadsfrister
1. februar og 1. september

Les mer her

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge
kan bidra med støtte innenfor sitt markedsområde til tiltak som er innenfor:

• Trivselstiltak for eldre
• Fritidstilbud rettet mot barn og unge (ikke generelle tiltak til idrettslag, o.l.)
• Stimulerende tiltak til praktisk/yrkesrettet utdanning som ikke inngår som en naturlig del av offentlig sektors ansvar
• I spesielle tilfeller stipendier for kompetanseheving

I utgangspunktet kan det deles ut inntil kr. 100 000 per tiltak, også andre aktører kan delta i finansieringen.
Søknadsfrist: 24. april 2015
Les mer om
Gavefondet

.