Tilskudd til skjøtsel av kulturlandskapet

Det er flere ulike tilskuddsordninger for skjøtsel av kulturlandskap:

Spesielle miljøtiltak i landbruket – SMIL

Her kan man søke kommunen om midler til engangstiltak for å ta vare på natur- eller kulturminneverdier i kulturlandskapet. Alle som eier eller driver en landbrukseiendom kan søke om SMIL-midler. Ivaretakelse av biologisk mangfold innen kulturlandskap er et eksempel på prosjekter som kan støttes fullt ut.

Lofoten og Vesterålen har felles forvaltning av SMIL-midlene, og fikk i 2015 fått tildelt ei ramme på 750 000 kroner til fordeling. I tillegg kan midler som inndras fra tidligere bevilgnigner brukes til nye prosjekter. Eksempler på tiltak som kan støttes er:
• Inngjerding og rydding av innmarksbeite
• Etablering av gapahuk og rydding av stier for allmennheten
• Restaurering av eldre bygninger etter antikvariske prinsipper
• Tiltak i vassdrag med formål å redusere forurensingen fra landbruk

Nytt fra 2015 er at det bare er aktive foretak som kan søke om SMIL-midler.

Søknadsfrister: 1. april og 15. august.

Informasjon og veiledning:
Sortland kommune
Fylkesmannen i Nordland
Landbruksdirektoratet

Regionale miljøtilskudd – RMP

Hvert fylke i Norge har et eget miljøprogram, hvor man kan søke om tilskudd til å utføre gitte miljøtiltak innen kulturlandskap eller mot forurensming. Et eksempel på tiltak som støttes er opprettholdelse av verdifulle slåttemarker.
Mer informasjon om programmet og søknadsprosessen finner du hos Statens landbruksforvaltning.

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Nordland omfatter miljøtilskudd innen kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner, tilrettelegging av beitealreal for gjess, drift av beitelag mm.

Nordland fikk tildelt kr 500 000 i fylkesvise midler i Klima og miljøprogrammet for 2015.
Søknadsfrist: 1. mars.

Les mer her

Skjøtsel av trua naturtyper og arter

Målet med tilskuddsordninga er å bidra til å ivareta trua naturtyper og arter.
Målgruppa for tilskuddsordningen er grunneiere og lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå. I tillegg kan privatpersoner, landsdekkende organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner søke om tilskudd.

Hvilke naturtyper og arter kan det søkes om tilskudd for?
Tilskuddsordninga omfatter følgende arter og naturtyper:
• Naturtyper med status som utvalgt naturtype (slåttemark, slåttemyr, kalksjø)
• Arter med status som prioritert art (svarthalespove)
• Naturtyper der høring om status som utvalgt naturtype er gjennomført (kystlynghei, ålegraseng)
• Trua naturtyper, dvs. naturtyper ført opp på norsk rødliste for naturtyper med truethetskategori kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU).
• Trua arter, dvs. arter som er ført opp på norsk rødliste for arter med truethetskategori kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU).
Tilskuddordninga er fra 2015 endret til å omfatte alle naturtyper og arter som er trua (etter definisjon på den norske rødlista).

Les mer om
Tilskudd til Skjøtsel av trua naturtyper og arter
Miljødirektoratet -tilskuddsordninger for utvalgte naturtyper

Verdensarv og andre tilskuddsordninger
Se SLFs samleside for mer informasjon og søknadsmateriell.
I tillegg er det utvalgt 22 kulturlandskap i jordbrukslandskapet, der godtgjørelse for skjøtsel er bevilget over statsbudsjettet. Her kan du lese mer om de utvalgte kulturlandskapene.

Kulturlandskap på Vegaøyene og Vestnorsk fjordlandskap står nå på UNESCOs Verdensarvliste. Nasjonen Norge har forpliktet seg til å ta vare på disse kulturlandskapene, og betydelige midler er satt av til å skjøtte kulturlandskapet i disse områdene

.