Referater

Referat fra telefon-styremøte 13. juni 2018

Tid:                            Kl. 18:00

Sted:                          På Bakkan hos Robert i Fiskfjord

Tilstede:                   Halvar Pettersen på tlf. fra Tromsø, Eldrid Sæther, Camilla Johansen Nerkvern og Robert A. Hansen

Meldt forfall:           Irene Hansen

Ingen varamedlemmer møtte.

Sak 17/2018             Referat fra avholdt styremøtet 14.05.2018

Tas til orientering. Enst. vedtatt.

Sak 18/2018            Utredningen fra arbeidsgruppen av 22.05.2018 vedr. Benny Didriksens brev til årsmøtet 2018

Styret har lest utredningen og er tilfreds med arbeidsgruppens konklusjon om at det ikke har vært et uttalt mål i foreningen, verken skriftlig eller muntlig om å arbeide for utvidelse av verdensarvområde.

Forøvrig vil styret understreke at Didriksens brev av 22.04.2018 var vedlagt sakspapirene til årsmøtet, men pga. stort fremmøte og for få kopier, mottok ikke alle det.

Sak 19/2018             Planlegging av bygdemøtet

Styret mener det er viktig at intensjonene i prosjektrapporten til Fjordfolk under Møysalen (FuM) blir presentert for innbyggerne i området. Det planlegges derfor å invitere til bygdemøte før strategiseminaret arrangeres i løpet av innevær-ende år.

Robert innhenter pristilbud fra erfarende foredragsholder.

Tid og sted for møtet blir kunngjort senere.

Styret håper på god oppslutning fra innbyggerne, lag- og foreninger.

Sak 20/2018             Planlegging av strategiseminar

Iht. prosjektrapporten, er målet med forprosjektet å oppnå lokal verdiskapning og stedsutvikling basert på natur- og kulturarv og de naturskjønne landskapene rundt Møysalen.

Formålet med seminaret er å forberede tiltak som skal styrke samhandling og utvikling av områdene som reisemål. Evt. tiltak må være forankret i befolkningen, bedrifter, lag- og foreninger i fjordbygdene – på tvers av kommunegrensene.

En programkomite bestående av styrets leder Halvar Pettersen, tidligere prosjektleder Ragnhild Sandøy og representanter fra de berørte kommunene, samt en fra nasjonalparkstyret, får i oppdrag å «sy sammen» et program, samt å invitere foredrags-holdere innen reiselivsnæringen, offentlige myndigheter, støttespillere, lag- og foreninger.

For å forhindre bortfall av tilsagn fra prosjektets finansierings-kilder, må seminaret være avholdt innen 2018.

Tid og sted for seminaret blir kunngjort senere.

Sak 20/2018             Realisering av vedtatt handlingsplan

Det gjenstår en del rydding og merking av løyper, samt oppsetting av tur-postkasser og informasjonstavler. Tiltakene er nyttige både for lokalbefolkningen og tilreisende.

Styret vil derfor invitere til møte med løypelagene på Innlandet og andre som kan tenke seg å bidra med å få satt opp tavlene og kassene.

Sak 21/2018             Bedre kommunikasjon

Styret mener det er viktig å orientere innbyggerne om BFL`s arbeidet og vedtak. Referater fra års- og styremøter vil derfor bli lagt ut på Web-sida til Fjordfolk under Møysalen, Facebooksida til Bygd for livet, samt tas inn i Lokal`n for Hadsel Innland.

Møtet hevet kl. 20:30

 

Fiskfjord, 17. juni 2018

Robert A. Hansen

Referent

 

Referat fra styremøte 13. juli 2018

Tid:                            Kl. 18:30

Sted:                          På hytta hos Halvar på Kvantoelva

Tilstede:                   Halvar Pettersen, Eldrid Sæther, Camilla Johansen Nerkvern, Irene Hansen og Robert A. Hansen

Meldt forfall:

Ingen varamedlemmer møtte.

 

Sak 17/2018             Referat fra forrige styremøtet 13.06.2018

Tatt til orientering. Enst. vedtatt.

Sak 23/2018            Forberede et bygde/strategiseminar

Vedtak:

Styreleder Halvar Pettersen og fhv. prosjektleder Ragnhild Sandøy er valgt til å forberede program og iverksette et bygdemøte vedr. temaet verdiskapning og stedsutvikling basert på natur- og kulturarv i de naturskjønne landskapene rundt Møysalen.

Om det er mulig bør arrangementet foregå på Kvitnes gård, evt. fra annet egnet sted i fjordfolk-området mellom uke 37- 42.

 

Sak 24/2018            Mandat

                                    Vedtak:

  • Limit for kostnadene iht. budsjett og mottatt tilsagn.
  • Engasjere innleder og foredragsholdere innenfor en kostnadsramme på kr 50 000,-
  • Innhente tilbud på lokaler og servering.
  • Invitere alle næringsutøverne i fjordfolk-området.
  • Invitere ordførere evt. næringssjefer fra Hadsel, Sortland, Lødingen og Vågan kommune, samt en representant fra Sametinget.
  • Vurdere behovet og nytten av å invitere representanter fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren, evt. andre relevante organer.
  • Invitere Innlandet lokalutvalg til å ta del i arrangementet.
  • Invitere og oppfordre lag og foreninger til medvirkning.
  • Styret ber om forløpende informasjon.

 

Sak25/2018              Flere bilder til boka

                                    Vedtak:

Styret forventer ferdigstillelse av boken i løpet av inneværende år, og ber forfatteren komme med spesifikke ønsker på bilder. Evt. kostnader utover tidligere utbetalte honorar, må dekkes av forfatteren.

Møtet hevet kl. 20:30

 

Fiskfjord, 17. juni 2018

Robert A. Hansen

Referent

 

Tilbake til BYGD FOR LIVET